Objectius

  • Donar a conèixer als participants els seus punts forts i febles en anglès per tal de millorar la seva capacitat per impartir lliçons.
  • Analitzar i practicar tècniques de discurs oral.
  • Millorar la pròpia entonació i pronunciació.
  • Desenvolupar activitats que integrin l’aprenentatge de contingut acadèmic i llengua, emfatitzant en l’aprenentatge col·laboratiu i autònom.
  • Analitzar i adaptar materials que permetin als professors donar als alumnes oportunitats reals d’usar l’anglès a l’assignatura de contingut.

Continguts

  • Llenguatge de classe
  • Estratègies de comunicació
  • Enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua)
  • Ensenyant a classe: pronunciació, fluïdesa i entonació, marcadors del discurs i dispositius de senyalització per a l’organització de l’exposició, èmfasi, canvi tema; ampliació del vocabulari i precisió gramatical
  • Anglès amb finalitats específiques

Cal tenir present que aquest no és un curs d’idiomes general.

Metodologia

L’enfocament metodològic serà comunicatiu i centrat en l’estudiant, el que significa que els participants jugaran un paper actiu en el curs.

Les sessions de classe consistiran en exposicions breus per part del formador, discussió a classe en gran i petit grup i pràctica dels estudiants.

Els materials utilitzats seran d’interès general per alhora es relacionaran amb els camps acadèmics dels participants del curs.

Avaluació

Els participants hauran de dissenyar una lliçó en anglès basant-se en la metodologia CLIL i presentar-la a la resta de la classe.

Durada: 30 h, impartides íntegrament en anglès

Requisit d’accés: Tenir assolit el nivell B2.1

Quan es publiquen les convocatòries?  Les convocatòries s’acostumen publicar al setembre, desembre i maig.

Si ja has fet aquest curs alguna vegada, et pot interessar:  Basic skills and tools to teach content subjects in English II

 

Darrera convocatòria: juny 2017

Anuncis